Regulamin sklepu internetowego

Carstylingshop

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy carstylingshop.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż kosmetyków i środków do pielęgnacji samochodów, dostępny pod adresem internetowym https://carstylingshop.pl/, prowadzony jest przez CARSTYLING Jan Górski, gm. Łabowa, miejsc. Uhryń, nr 20, 33-336, poczta Łabowa, NIP 7342881289, REGON 364505011.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@carstyling.pl

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa sposób funkcjonowania Sklepu, zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 4. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep.

 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - CARSTYLING Jan Górski, gm. Łabowa, miejsc. Uhryń, nr 20, 33-336, poczta Łabowa, NIP 7342881289, REGON 364505011. Ze Sprzedawcą można skontaktować się pod numerem telefonu +48 696 484 360 lub za pomocą wiadomości mailowej na adres biuro@carstyling.pl

 3. Klient/Kupujący - oferta Sklepu skierowana jest do osób fizycznych, w tym Konsumentów, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Sklep uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Sprzedawcy.

 4. Sklep - Sklep Internetowy znajdujący się w sieci Internet pod adresem URL https://carstylingshop.pl/, którego właścicielem jest Sprzedawca.

 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Usługa/Produkt/Towar– oferowane w Sklepie produkty i usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający zakup Produktu lub usługi.

 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 13. Operator Płatności – Przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 zł, opłaconym w całości oraz wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez KNF -Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Prażmowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, Polska

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@carstyling.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 696 484 360

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy _______________________________

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10 - 18

§ 4

Wymagania techniczne

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 1. dostęp do Internetu, najlepiej z dobrą szybkością odbierania,

 2. standardowy system operacyjny,

 3. standardowa przeglądarka internetowa i przeglądarka plików,

 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail,

 5. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o zakup i dostarczenie Produktów.

 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie. Zabronione jest wprowadzanie do Sklepu treści bezprawnych, mogących naruszać dobra osób trzecich lub godzących w porządek prawny oraz ingerowanie w infrastrukturę informatyczną Sklepu.

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z Regulaminem albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta (bez rejestracji).

 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji i bez zakładania konta.

 2. Klient, wpisując dane do płatności, podaje również e-mail kontaktowy. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.

 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (którym jest podany przez Klienta adres mailowy) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 6. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 7. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich lub dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego.

§ 7

Zasady zakupu, czyli zawarcia umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową https://carstylingshop.pl/, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Klient ma do wyboru w Sklepie Produkty. Produktów jest kilkanaście. Za produkty należy uiścić wskazaną przez Sprzedawcę cenę nabycia.

 3. Pod każdym produktem jest napis „Dodaj do koszyka”. Po kliknięciu w ten napis, automatycznie w koszyku Sklepu internetowego, Klientowi pojawia się Produkt. Klient może w ten sposób wybrać jeden lub kilka produktów, wypełniając Koszyk. Klient może także w Koszyku wybrać ilość Produktu (czy to będzie jeden, dwa itd.) Następnie klika „Przejdź Do Realizacji Zamówienia” lub modyfikuje zamówienie na poziomie Koszyka (jeżeli jest taka potrzeba). Kolejno, Klient wypełnia formularz podając Imię, Nazwisko oraz adres e- mail. Opcjonalnie Klient może także założyć od razu konto w Sklepie. Chcąc kontynuować proces zakupowy Klient klika przycisk „Dalej”. Następnie Klient wpisuje dane do dostawy Produktu i opcjonalnie dane do wystawienia faktury i klika „Dalej”. Po uzupełnieniu danych do dostawy i/lub faktury i kliknięciu „Dalej” Klient przechodzi do zakładki „Sposób dostawy” i wybiera wygodną dla niego dostawę (bezpośrednio ze Sklepu stacjonarnego Car Styling lub przesyłką). Dalej klika „Dalej” i przechodzi do zakładki „Płatność”, gdzie może wybrać pomiędzy:

  1. Zapłać przelewem

  2. Zapłać gotówką przy odbiorze

  3. Płać z Przelewy24,

Zaznaczając opcję c. tj. Przelewy 24, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty.

W tym miejscu Klient akceptuje Regulamin.

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu i zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: Potwierdzenie złożenia zamówienia nr xx, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość ta stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy w przedmiocie przyjęcia złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży na rzecz Klienta przez Sprzedawcę Towarów określonych w Zamówieniu. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 3. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na użyty do składania zamówienia adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

 4. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca po zawarciu umowy sprzedaży ma prawo od niej odstąpić w terminie do chwili wysyłki lub wydania Towarów Klientowi, bez wskazywania uzasadnienia. Oświadczenie woli Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy wysyłane jest Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 8

Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się bezpośrednio do Sklepu stacjonarnego Car Styling lub za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje Sprzedawca, wg opcji wybranej przez Klienta podczas składania zamówienia. W przypadku umożliwienia Klientowi odbioru osobistego Towarów poprzez wskazanie takiej opcji do wyboru podczas składania Zamówienia, Towar zostanie wydany Klientowi po otrzymaniu ceny sprzedaży przez Sprzedawcę oraz po przedstawieniu przez Klienta numeru Zamówienia oraz nazwiska lub nazwy Klienta. Sprzedawca ma prawo zweryfikować tożsamość osób odbierających Towar.

 3. Koszty dostawy pokrywa Klient w kwocie podanej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

 4. Towary przekazywane są dostawcy, nie później niż do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty ceny sprzedaży (w przypadku płatności z góry) albo po potwierdzeniu przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu Towarów (w przypadku płatności za pobraniem).

 5. W chwili odbioru produktów od Dostawcy Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego rodzaju przesyłek i niezwłocznie zgłosić Dostawcy widoczne uszkodzenia opakowania przesyłki spisując protokół reklamacyjny lub uzyskując inne potwierdzenie zgłoszenia reklamacji związanej z dostawą (np. poprzez wysłanie stosownego zgłoszenia w urządzeniu paczkomat).

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar - paragonu albo faktury.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. W przypadku zakupu Towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub rzeczy.

 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w niniejszym Regulaminie.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej poprzez Sklep przez Klienta jest wyłączone w przypadku:

  1. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Klient powinien dostarczyć zwracany Towar na adres wskazany w par 3 ust. 1 Regulaminu.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości 15 PLN.

 11. Jeżeli nie można będzie rozsądnie oceniając wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy, Klient zobowiązany będzie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 120 PLN. Klient powinien otrzymać zwrot swojej płatności (obejmującej uiszczoną przez Klienta cenę sprzedaży oraz koszty przesyłki Towaru od Sprzedawcy do Klienta w równowartości najtańszej możliwej do wyboru przez Klienta w Sklepie internetowym metody dostawy w chwili składania Zamówienia przez Klienta) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

§ 9

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Klient może to uczynić kierując pisemną reklamację na adres mailowy Sprzedawcy biuro@carstyling.pl lub adres stacjonarny ul. Prażmowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, jak również zgłosić reklamację poprzez formularz na: https://carstylingshop.pl/kontakt

 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@carstyling.pl

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Należy podać także swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 8. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przez dostawców zewnętrznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu dostswę.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 6. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://carstylingshop.pl/.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2021 r.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku sporów z pozostałymi Klientami sądem właściwym dla rozstrzygania takich sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 6. W przypadków umów sprzedaży zawartych z Klientami niebędącymi Konsumentami wyłącza się stosowanie przepisów prawa polskiego o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. 

 7. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia rejestracja Klienta zostanie usunięta. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na realizację dotychczas złożonych Zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

 8.  Wszelkie treści prezentowane w Sklepie internetowym, w szczególności opisy Towarów oraz ich zdjęcia objęte są ochroną prawnoautorską. Jakiekolwiek dalsze wykorzystywanie tych treści wymaga zgody Sprzedawcy.